Read this manual in English

Animacja poklatkowa - flip-book

Animacja poklatkowa (ang. flip-book animation) składa się z serii obrazów (klatek animacji), które są pokazywane jeden za drugim, więc patrząc na nie sprawiają wrażenie ruchu. Technika ta jest bardzo podobna do tradycyjnej animacji używanej w kinematografii https://pl.wikipedia.org/wiki/Animacja i oferuje nieograniczoną kontrolę, ponieważ każda klatka może być modyfikowana indywidualnie. Jednakże pamięć zajmowana przez wszystkie obrazy składające się na taką animację może być duża w zależności od ilości klatek i ich wielkości. Płynność animacji zależy od liczby klatek pokazywanych w każdej sekundzie (FPS z ang. frames per second), co wymaga oczywiście większej ilości pracy. Animacje typu flip-book w Defoldzie są przechowywane albo jako indywidualne obrazy umieszczone w galerii zwanej Atlas, albo jako obrazy umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie, w poziomej sekwencji jak kafelki w tzw. Źródle Kafelków - Tile Source.

Animation sheet Run loop

Odtwarzanie animacji flip-book

Sprite’y i węzły GUI mogą odtwarzać animacje poklatkowe i masz nad tym całkowitą kontrolę w trakcie działania programu.

Sprite’y
Aby odtworzyć animację w trakcie działania programu używa się funkcji sprite.play_flipbook(). Poniżej przykład.
Węzły GUI
Aby odtworzyć animację w trakcie działania programu używa się funkcji gui.play_flipbook(). Poniżej przykład.

Tryb odtwarzania (playback mode) “once ping-pong” odtworzy animację klatka po klatce do samego końca, a następnie odtworzy ją jeszcze raz w odwrotnej kolejności, od tyłu, ale do drugiej klatki animacji, a nie do pierwszej. Jest to zabieg służący łatwemu wiązaniu animacji w serie.

Przykład animacji ze spritem

Załóżmy, że Twoja gra posiada możliwość “uniku”, która pozwala graczom nacisnąć klawisz, aby wykonać unik. Masz przygotowane 4 animacje, żeby w pełni pokazać unik:

“idle”
Zapętlona animacja stojącej postaci będącej w bezczynności.
“dodge_idle”
Zapętlona animacja postaci pochylonej, będącej w trakcie trwania uniku.
“start_dodge”
Jednokrtotnie odtwarzana animacja postaci w momencie przejścia animacji z pozycji stojącej do pochylonej w celu wykonania uniku.
“stop_dodge”
Jednokrtotnie odtwarzana animacja postaci w momencie przejścia animacji z pozycji uniku z powrotem do pozycji stojącej.

Skrypt poniżej przedstawia potrzebną logikę:


local function play_idle_animation(self)
  if self.dodge then
    sprite.play_flipbook("#sprite", hash("dodge_idle"))
  else
    sprite.play_flipbook("#sprite", hash("idle"))
  end
end

function on_input(self, action_id, action)
  -- "dodge" to nasza akcja zbindowana z inputem
  if action_id == hash("dodge") then
    if action.pressed then
      sprite.play_flipbook("#sprite", hash("start_dodge"), play_idle_animation)
      -- zapamiętaj, że wykonujemy unik
      self.dodge = true
    elseif action.released then
      sprite.play_flipbook("#sprite", hash("stop_dodge"), play_idle_animation)
      -- zapamiętaj, że skończyliśmy unik
      self.dodge = false
    end
  end
end

Przykład animacji z węzłem GUI

Przy wyborze obrazu i animacji dla węzła graficznego interfejsu użytkownika (ang. GUI), np. “box” albo “pie” tak naprawdę właśnie przypisujesz źródło obrazów (atlas lub tile source) i domyślną animację, tak samo jak w przypadku sprite’ów. Takie źródło grafiki jest statycznie przypisane do węzła, ale animacja może być zmieniona w trakcie trwania programu. Nieruchome obrazki są traktowane jako jednoklatkowa animacja, więc zamiana obrazu jest jednoznaczna z odtworzeniem innej animacji poklatkowej na węźle:

function init(self)
  local character_node = gui.get_node("character")
  -- To wymaga, żeby węzły miały domyślne animacje w tym samym atlasie lub źródłe kafelków
  -- co nowa animacja, którą odtwarzamy
  gui.play_flipbook(character_node, "jump_left")
end

Funkcje po zakończeniu animacji

Funckje sprite.play_flipbook() i gui.play_flipbook() przyjmują jako ostatni argument opcjonalną funkcję, która jest wywoływana w momencie zakończenia animacji, tzw. callback. Będzie ona wywołana po skończeniu animacji, więc tylko dla takich, które nie są zapętlone, czyli w trybach odtwarzania: PLAYBACK_ONCE_* i nie będzie wywołana w przypadku ręcznego anulowania animacji za pomocą go.cancel_animations(). Można użyć takiej funkcjonalności w celu wywołania specjalnych wydarzeń po skończonej animacji (np. procesu zadania obrażeń po skończonej animacji ataku) lub do połączenia różnych animacji w serie, jedna za drugą. Przykłady:

local function flipbook_done(self)
  msg.post("#", "jump_completed")
end

function init(self)
  sprite.play_flipbook("#character", "jump_left", flipbook_done)
end
local function flipbook_done(self)
  msg.post("#", "jump_completed")
end

function init(self)
  gui.play_flipbook(gui.get_node("character"), "jump_left", flipbook_done)
end

Tryby odtwarzania

Animacje można odtwarzać raz lub w pętli. Sposób odtwarzania animacji jest określany przez tryb odtwarzania (ang. Playback mode):

 • go.PLAYBACK_NONE
 • go.PLAYBACK_ONCE_FORWARD
 • go.PLAYBACK_ONCE_BACKWARD
 • go.PLAYBACK_ONCE_PINGPONG
 • go.PLAYBACK_LOOP_FORWARD
 • go.PLAYBACK_LOOP_BACKWARD
 • go.PLAYBACK_LOOP_PINGPONG