Read this manual in English

Właściwości

Defold udostępnia właściwości (ang. properties) dla obiektów gry, komponentów oraz węzłów GUI, które można odczytywać, ustawiać i animować. Istnieje kilka rodzajów właściwości:

 • Systemowo zdefiniowane transformacje obiektów gry (pozycja, rotacja i skala) oraz specyficzne dla komponentów właściwości (na przykład rozmiar pikseli sprite’a lub masa obiektu kolizyjnego).
 • Właściwości zdefiniowane przez użytkownika w komponentach skryptów Lua (zobacz dokumentację właściwości skryptów).
 • Właściwości węzłów GUI.
 • Stałe shaderów zdefiniowane w shaderach i plikach materiałów (zobacz dokumentację materiałów).

W zależności od miejsca, w którym znajduje się właściwość, dostęp do niej uzyskuje się za pomocą funkcji ogólnej lub funkcji przeznaczonej do właściwości. Wiele z tych właściwości można automatycznie animować. Zaleca się animowanie właściwości za pomocą wbudowanego systemu, zarówno z powodów wydajnościowych, jak i wygody, zamiast manipulować nimi samodzielnie (wewnątrz funkcji update()).

Złożone właściwości typu vector3, vector4 lub quaternion eksponują również swoje składowe (x, y, z i w). Możesz adresować składowe indywidualnie, dodając do nazwy właściwości kropkę (.) i nazwę składowej. Na przykład, aby ustawić składową x pozycji obiektu gry:

-- Ustaw x pozycji "game_object" na 10.
go.set("game_object", "position.x", 10)

Funkcje go.get(), go.set() i go.animate() przyjmują jako pierwszy parametr odniesienie oraz identyfikator właściwości jako drugi. Odniesienie identyfikuje obiekt gry (ang. game object) lub komponent (ang. component) i może być ciągiem znaków, haszem lub adresem URL. Adresy URL są szczegółowo omówione w instrukcji dotyczącej adresowania. Identyfikator właściwości to ciąg znaków lub hash, który określa właściwość.

-- Ustaw skalę x komponentu sprite
local url = msg.url("#sprite")
local prop = hash("scale.x")
go.set(url, prop, 2.0)

Dla węzłów GUI, identyfikator węzła jest podawany jako pierwszy parametr do funkcji przeznaczonej do właściwości:

-- Pobierz kolor przycisku
local node = gui.get_node("button")
local color = gui.get_color(node)

Właściwości obiektów gry i komponentów

Wszystkie obiekty gry i niektóre typy komponentów mają właściwości, które można odczytywać i modyfikować w czasie rzeczywistym. Wartości te można odczytać za pomocą go.get() i zaktualizować za pomocą go.set(). W zależności od typu wartości właściwości, można animować je za pomocą go.animate(). Kilka wybranych właściwości jest przeznaczonych tylko do odczytu.

get
Można je odczytywać za pomocą go.get().
get+set
Można je odczytywać za pomocą go.get() i aktualizować za pomocą go.set(). Wartości numeryczne można animować za pomocą go.animate().

WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW GRY

Właściwość Opis Typ  
position Lokalna pozycja obiektu gry. vector3 get+set
rotation Lokalna rotacja obiektu gry wyrażona jako kwaternion. quaternion get+set
euler Lokalna rotacja obiektu gry wyrażona jako kąty Eulera. vector3 get+set
scale Lokalna nieliniowa skala obiektu gry, wyrażona jako wektor, w którym każdy składnik zawiera mnożnik wzdłuż każdej osi. Przykładowo, aby podwoić rozmiar w osiach x i y, użyj vmath.vector3(2.0, 2.0, 0). vector3 get+set

Istnieją także konkretne funkcje do pracy z transformacją obiektu gry, takie jak go.get_position(), go.set_position(), go.get_rotation(), go.set_rotation(), go.get_scale() i go.set_scale().

WŁAŚCIWOŚCI KOMPONENTÓW SPRITE

Właściwość Opis Typ  
size Rozmiar sprite’a nieprzeskalowany - jego rozmiar pobierany z atlasu źródłowego. vector3 get
image Skrót hasza ścieżki tekstury sprite’a. hash get
scale Nieliniowa skala sprite’a. vector3 get+set
material Materiał używany przez sprite’a. hash get+set
cursor Pozycja (między 0 a 1) wskaźnika odtwarzania. number get+set
playback_rate Ilość klatek na sekundę animacji flipbook. number get+set

WŁAŚCIWOŚCI KOMPONENTÓW OBIEKTÓW KOLIZJI

Właściwość Opis Typ  
mass Masa obiektu kolizyji. number get
linear_velocity Aktualna prędkość liniowa obiektu kolizyji. vector3 get
angular_velocity Aktualna prędkość kątowa obiektu kolizyji. vector3 get
linear_damping Dławienie liniowe obiektu kolizyji. vector3 get+set
angular_damping Dławienie kątowe obiektu kolizyji. vector3 get+set

WŁAŚCIWOŚCI KOMPONENTÓW MODELU 3D

Właściwość Opis Typ  
animation Aktualna animacja. hash get
texture0 Skrót hasza ścieżki tekstury modelu. hash get
cursor Pozycja (między 0 a 1) wskaźnika odtwarzania. number get+set
playback_rate Prędkość odtwarzania animacji. Mnożnik prędkości odtwarzania animacji. number get+set
material Materiał używany przez model. hash get+set

WŁAŚCIWOŚCI KOMPONENTÓW ETYKIETY

Właściwość Opis Typ  
scale Skala etykiety. vector3 get+set
color Kolor etykiety. vector4 get+set
outline Kolor konturu etykiety. vector4 get+set
shadow Kolor cienia etykiety. vector4 get+set
size Rozmiar etykiety. Rozmiar ogranicza tekst, jeśli jest włączona linia przerwy. vector3 get+set
material Materiał używany przez etykietę. hash get+set
font Czcionka używana przez etykietę. hash get+set

Właściwości węzłów GUI

Węzły GUI również posiadają właściwości, ale są odczytywane i zapisywane za pomocą specjalnych funkcji getterów i setterów z API gui. Dla każdej właściwości istnieje funkcja gettera i settera. Istnieje także zestaw stałych zdefiniowanych do użycia jako odniesienie do właściwości podczas animacji. Jeśli potrzebujesz odnosić się do oddzielnych składowych właściwości, musisz używać nazwy ciągu znaków właściwości lub hasza nazwy ciągu znaków.

GUI nodes also contain properties, but they are read and written through special getter and setter functions. For each property there exists one get- and one set- function. There is also a set of constants defined to use as reference to the properties when animating them. If you need to refer to separate property components you have to use the string name of the property, or a hash of the string name.

 • position (lub gui.PROP_POSITION)
 • rotation (lub gui.PROP_ROTATION)
 • scale (lub gui.PROP_SCALE)
 • color (lub gui.PROP_COLOR)
 • outline (lub gui.PROP_OUTLINE)
 • shadow (lub gui.PROP_SHADOW)
 • size (lub gui.PROP_SIZE)
 • fill_angle (lub gui.PROP_FILL_ANGLE)
 • inner_radius (lub gui.PROP_INNER_RADIUS)
 • slice9 (lub gui.PROP_SLICE9)

Zauważ, że wszystkie wartości koloru są zakodowane w vector4, gdzie składniki odpowiadają wartościom RGBA:

x
Składnik koloru czerwonego
y
Składnik koloru zielonego
z
Składnik koloru niebieskiego
w
Składnik alfa

GUI NODE PROPERTIES

Właściwość Opis Typ  
color Kolor przedniej strony węzła. vector4 gui.get_color() gui.set_color()
outline Kolor konturu węzła. vector4 gui.get_outline() gui.set_outline()
position Pozycja węzła. vector3 gui.get_position() gui.set_position()
rotation Obrót węzła wyrażony w kątach Eulera - stopnie obrócone wokół każdej osi. vector3 gui.get_rotation() gui.set_rotation()
scale Skala węzła wyrażona jako mnożnik wzdłuż każdej osi. vector3 gui.get_scale() gui.set_scale()
shadow Kolor cienia węzła. vector4 gui.get_shadow() gui.set_shadow()
size Rozmiar węzła niezeskalowany. vector3 gui.get_size() gui.set_size()
fill_angle Kąt wypełnienia węzła typu pie wyrażony w stopniach przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. number gui.get_fill_angle() gui.set_fill_angle()
inner_radius Wewnętrzny promień węzła typu pie. number gui.get_inner_radius() gui.set_inner_radius()
slice9 Odległości brzegowe węzła typu slice9. vector4 gui.get_slice9() gui.set_slice9()