Read this manual in English

Dźwięk

Komponent Dźwięku (Sound) w Defoldzie jest prosty, ale potężny. Istnieją tylko dwie koncepcje, o których musisz wiedzieć:

Komponenty dźwięku
Te komponenty zawierają rzeczywisty dźwięk, który ma być odtwarzany i potrafią go odtwarzać.
Grupy dźwięku
Każdy komponent dźwięku może być przypisany do grupy (Sound group). Grupy ułatwiają zarządzanie dźwiękami, które powinny być ze sobą powiązane w intuicyjny sposób. Na przykład grupa “sound_fx” może być utworzona, a każdy dźwięk należący do tej grupy może być wyciszany za pomocą jednego prostego wywołania funkcji.

Tworzenie komponentu dźwięku

Komponenty dźwięku można tworzyć tylko w miejscu w obiekcie gry. Aby utworzyć nowy obiekt gry, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Add Component ▸ Sound oraz kliknij “OK”.

Wybierz komponent

Utworzony komponent ma zestaw właściwości (properties), które powinny zostać ustawione:

Wybierz komponent

Sound
dźwięk - powinien być ustawiony na plik dźwiękowy w twoim projekcie. Plik powinien być w formacie Wave lub Ogg Vorbis. Defold obsługuje pliki dźwiękowe zapisane z głębią bitową 16 bitów i częstotliwością próbkowania 44100.
Looping
Jeśli jest zaznaczone, dźwięk będzie odtwarzany Loopcount razy lub do momentu ręcznego zatrzymania.
Loopcount
Liczba razy, jakie dźwięk odtworzy w przypadku pętli (0 oznacza, że dźwięk będzie odtwarzany w pętli, aż zostanie ręcznie zatrzymany).
Group
nazwa grupy dźwięku, do której dźwięk powinien należeć. Jeśli to pole pozostanie puste, dźwięk zostanie przypisany do wbudowanej grupy “master”.
Gain
Wzmocnienie - możesz ustawić wzmocnienie dźwięku bezpośrednio na komponencie. Pozwala to na łatwe dostosowanie wzmocnienia dźwięku bez konieczności powrotu do programu dźwiękowego i ponownego eksportu. Zobacz poniżej, aby dowiedzieć się, jak jest obliczane wzmocnienie.
Pan
Panorama - możesz ustawić wartość tzw. panoramy dźwięku bezpośrednio na komponencie. Panorama musi mieć wartość między -1 (lewo - 45 stopni) a 1 (prawo - 45 stopni). Dzięki panoramie mamy kontrolę nad tym, z której strony (lub też – z którego głośnika) dźwięk odtwarzany jest z większa głośnością.
Speed
Prędkość - możesz ustawić wartość prędkości dźwięku bezpośrednio na komponencie. Wartość 1.0 to normalna prędkość, 0.5 to prędkość o połowę mniejsza, a 2.0 to prędkość podwójna.

Odtwarzanie dźwięku

Gdy masz komponent dźwięku właściwie skonfigurowany, możesz spowodować odtworzenie dźwięku, wywołując sound.play():

sound.play("go#sound", {delay = 1, gain = 0.5, pan = -1.0, speed = 1.25})

Można też wysłać wiadomość "play_sound" do komponentu dźwięku (szczegóły w dokumentacji):

msg.post("#sound", "play_sound", {delay = 1, gain = 0.5})

Dźwięk będzie nadal odtwarzany nawet wtedy, gdy obiekt gry, do którego należy komponent dźwięku, zostanie usunięty. Możesz wywołać sound.stop(), aby zatrzymać dźwięk (patrz poniżej).

Każda wywołanie tej funkcji lub wiadomość wysłana do komponentu spowoduje odtworzenie kolejnego wystąpienia dźwięku, aż dostępny bufor dźwięku zostanie wypełniony, a silnik wyświetli błędy w konsoli. Zaleca się zaimplementowanie mechanizmu filtrowania i grupowania dźwięków.

Zatrzymywanie dźwięku

If you wish to stop playing a sound you can call sound.stop():

sound.stop("go#sound")

Można też wysłać wiadomość “stop_sound”:

msg.post("#sound", "stop_sound")

Wzmocnienie

Wzmocnienie

System dźwięku ma 4 poziomy wzmocnienia (gain):

 • Wzmocnienie ustawione na komponencie dźwięku.
 • Wzmocnienie ustawione podczas rozpoczęcia odtwarzania dźwięku poprzez wywołanie sound.play() lub zmianę wzmocnienia na głosie poprzez wywołanie sound.set_gain().
 • Wzmocnienie ustawione w grupie za pomocą funkcji sound.set_group_gain().
 • Wzmocnienie ustawione w grupie “master”. Można je zmieniać za pomocą sound.set_group_gain(hash("master")).

Wzmocnienie wyjściowe jest wynikiem przemnóżenia tych 4 wzmocnień. Domyślne wzmocnienie wynosi wszędzie 1.0 (0 dB).

Grupy dźwiękowe

Dowolny komponent dźwięku z określoną nazwą grupy dźwiękowej zostanie umieszczony w grupie dźwiękowej o tej nazwie. Jeśli nie określisz grupy, dźwięk zostanie przypisany do grupy wbudowanej “master”. Możesz także jawnie ustawić grupę na komponencie dźwięku na “master”, co ma ten sam efekt.

Dostępne są pewne funkcje, które pozwalają na pobranie wszystkich dostępnych grup, pobranie nazwy (stringa), ustawienie i pobranie wzmocnienia, średnią kwadratową RMS (patrz http://pl.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square) i wzmocnienie szczytowe (ang. peak gain). Istnieje również funkcja, która pozwala sprawdzić, czy czasem aktualnie nie działa odtwarzacz muzyki na urządzeniu docelowym:

-- Jeśli dźwięk jest odtwarzany na tym urządzeniu iPhone/Android, wycisz wszystko
if sound.is_music_playing() then
  for i, group_hash in ipairs(sound.get_groups()) do
    sound.set_group_gain(group_hash, 0)
  end
end

Grupy są identyfikowane za pomocą wartości hash. Nazwę (stringa) można pobrać za pomocą sound.get_group_name(), co można wykorzystać do wyświetlania nazw grup w narzędziach deweloperskich, na przykład w mikserze do testowania poziomów grup.

Mikser grup

Nie należy pisać kodu, który polega na wartości typu string grupy dźwiękowej, ponieważ nie są one dostępne w wersji końcowej, w release.

Wszystkie wartości są liniowe w zakresie od 0 do 1.0 (0 dB). Aby przeliczyć na decybele, wystarczy użyć standardowej formuły:

\[db = 20 \times \log \left( gain \right)\]
for i, group_hash in ipairs(sound.get_groups()) do
  -- Nazwa w typie string jest dostępna tylko w trybie debug. Zwraca "unknown_*" w wersji końcowej.
  local name = sound.get_group_name(group_hash)
  local gain = sound.get_group_gain(group_hash)

  -- Przelicz na decybele.
  local db = 20 * math.log10(gain)

  -- Pobierz średnią kwadratową RMS (Root Mean Square). Lewy i prawy kanał oddzielnie.
  local left_rms, right_rms = sound.get_rms(group_hash, 2048 / 65536.0)
  left_rmsdb = 20 * math.log10(left_rms)
  right_rmsdb = 20 * math.log10(right_rms)

  -- Pobierz wzmocnienie szczytowe. Lewy i prawy kanał oddzielnie.
  left_peak, right_peak = sound.get_peak(group_hash, 2048 * 10 / 65536.0)
  left_peakdb = 20 * math.log10(left_peak)
  right_peakdb = 20 * math.log10(right_peak)
end

-- Ustaw wzmocnienie grupy "master" na +6 dB (math.pow(10, 6/20)).
sound.set_group_gain("master", 1.995)

Filtrowanie dźwięków

Jeśli Twoja gra odtwarza ten sam dźwięk w przypadku zdarzenia, a to zdarzenie jest często wyzwalane, istnieje ryzyko odtwarzania tego samego dźwięku dwa lub więcej razy niemal jednocześnie. W takim przypadku dźwięki zostaną przesunięte fazowo, co może prowadzić do wyraźnych artefaktów.

Phase shift

Najprostszym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest stworzenie bramy (gate), która filtrowałaby wiadomości dźwiękowe i nie pozwalałaby na odtworzenie tego samego dźwięku więcej niż raz w określonym odstępie czasu:

-- Nie pozwól na odtworzenie tego samego dźwięku w określonym odstępie czasu "gate_time".
local gate_time = 0.3

function init(self)
  -- Przechowuj timery odtwarzanych dźwięków w tabeli i odliczaj każdy klatkowy,
  -- aż będą w tabeli przez "gate_time" sekundy. Następnie usuń je.
  self.sounds = {}
end

function update(self, dt)
  -- Odliczaj zapisane timery
  for k,_ in pairs(self.sounds) do
    self.sounds[k] = self.sounds[k] - dt
    if self.sounds[k] < 0 then
      self.sounds[k] = nil
    end
  end
end

function on_message(self, message_id, message, sender)
  if message_id == hash("play_gated_sound") then
    -- Odtwarzaj tylko dźwięki, które nie znajdują się obecnie w tabeli filtrującej.
    if self.sounds[message.soundcomponent] == nil then
      -- Zapisz timer dźwięku w tabeli
      self.sounds[message.soundcomponent] = gate_time
      -- Odtwórz dźwięk
      sound.play(message.soundcomponent, { gain = message.gain })
    else
      -- Próba odtworzenia dźwięku była filtrowana
      print("gated " .. message.soundcomponent)
    end
  end
end

Aby skorzystać teraz z takiej bramy, po prostu wyślij jej wiadomość play_gated_sound i określ docelowy komponent dźwięku oraz wzmocnienie dźwięku. Brama wywoła sound.play() z docelowym komponentem dźwięku, jeśli jest otwarta:

msg.post("/sound_gate#script", "play_gated_sound", { soundcomponent = "/sounds#explosion1", gain = 1.0 })

Nie zadziała to, gdy brama nasłuchiwać będzie wiadomości play_sound, ponieważ ta nazwa jest zarezerwowana przez silnik Defold. Mamy do czynienia z nieoczekiwanym zachowaniem, jeśli użyjesz zarezerwowanych nazw wiadomości.

Manipulacja w czasie rzeczywistym

Możesz manipulować dźwiękami w czasie rzeczywistym za pomocą różnych właściwości (szczegóły w dokumentacji API). Następujące właściwości można manipulować przy użyciu go.get() i go.set():

gain
Wzmocnienie (głośność) komponentu dźwięku (number).
pan
Panorama komponentu dźwięku (number). Panorama musi mieć wartość między -1 (lewo - 45 stopni) a 1 (prawo - 45 stopni). Dzięki panoramie mamy kontrolę nad tym, z której strony (lub też – z którego głośnika) dźwięk odtwarzany jest z większa głośnością.
speed
Prędkość komponentu dźwięku (number). Wartość 1.0 to normalna prędkość, 0.5 to prędkość o połowę mniejsza, a 2.0 to prędkość podwójna.
sound
Ścieżka do zasobu dźwięku (hash). Możesz użyć ścieżki zasobu do zmiany dźwięku za pomocą resource.set_sound(path, buffer). Przykład:
local boom = sys.load_resource("/sounds/boom.wav")
local path = go.get("#sound", "sound")
resource.set_sound(path, boom)

Konfiguracja projektu

Plik game.project zawiera kilka ustawień projektu związanych z komponentami dźwięku.