Read this manual in English

Fabryka kolekcji (Collection factory)

Fabryki kolekcji to komponenty używane do tworzenia grup i hierarchi obiektów gry przechowywanych w pliku danej kolekcji w trakcie działania programu.

Kolekcje są potężnym narzędziem do tworzenia szablonów, które można utylizować wielokrotnie (podobnie jak prefaby). Więcej szczegółów na temat kolekcji znajdziesz w dokumentacji podstawowych elementów Defold. Kolekcje mogą być umieszczane bezpośrednio w Edytorze lub tworzone dynamicznie.

Używając fabryki kolekcji możesz tworzyć w świecie gry zawartość pliku kolekcji. Jest to uproszczonie analogicznego procesu tworzenia wszystkich obiektów gry opisanych w danym pliku kolekcji i przypisywanie im relacji rodzic-dziecko również opisanych w takim pliku. Typowym przykładem jest tworzenie postaci wrogów składających się z wielu różnych obiektów (np. jedno z wariantów ciał + jedna z broni).

Tworzenie kolekcji

Załóżmy, że chcesz, żeby obiekt reprezentujący Twojego bohatera miał również obiekt-dziecko reprezentujący tarczę. Zbudujemy taką hierarchię w pliku kolekcji i zapiszemy jako “bean.collection”.

Komponent typu pełnomocnik kolekcji (collection proxy) różni się od fabryki i jest używany do stworzenia nowego świata gry, a co za tym idzie również osobnego świata fizyki z obiektami bazującymi na hierarchi w pliku danej kolekcji. Nowy świat ma swoje nowe gniazdo (socket), więc i nową przestrzeń adresową. Wszystkie zasoby z danej kolekcji są wczytywane przez pełnomocnika, kiedy wyślesz do niego wiadomość o rozpoczęciu wczytywania. Jest więc to przydatne przykładowo przy tworzeniu nowych poziomów w grze. Nowy świat gry wiąże się jednak z zajęciem sporej ilości nowych zasobów w pamięci, więc lepiej nie używać ich do dynamicznego wczytywania. Więcej szczegółów znajdziesz w dokumentacji pełnomocników kolekcji.

Collection to spawn

Dodajemy następnie komponent typu Collection factory (Fabryka kolekcji) do obiektu gry, który będzie odpowiedzialny za stworzenie obiektów i hierarchi z pliku kolekcji “bean.collection” podanego jako właściwość Prototype:

Collection factory

Tworzenie bohatera i tarczy jest teraz tylko kwestią wywołania funckji collectionfactory.create():

local bean_ids = collectionfactory.create("#bean_factory")

Funkcja przyjmuje 5 parameterów:

url
Identyfikator fabryki kolekcji, która ma być użyta do tworzenia nowego zestawu obiektów.
[position]
(opcjonalnie) Pozycja w świecie (bezwzględna) nowych obiektów. Typu vector3. Jeśli nie określisz pozycji, obiekty będą tworzone w miejscu komponentu fabryki kolekcji.
[rotation]
(opcjonalnie) Orientacja w świecie (bezwzględna) nowych obiektów. Typu quat. Jeśli nie określisz orientacji, obiekty będą tworzone z orientacją komponentu fabryki kolekcji.
[properties]
(opcjonalnie) Właściwości - tabela Lua o strukturze par id-table używana przy tworzeniu obiektów gry. Poniżej opisano jak skonstruować taką tabelę.
[scale]
(opcjonalnie) Skala tworzonych obiektów, określona jako liczba (number) (większa od 0), która określa jednolitą skalę wzdłuż wszystkich osi. Możesz też podać wektor (vector3), gdzie każdy komponent będzie odpowiadał skali wzdłuż danej osi.

Funkcja collectionfactory.create() zwraca tabelę z identyfikatorami utworzonych obiektów gry. Klucze tabeli mapują hashe kolekcji do lokalnych identyfikatorów każdego z obiektów:

Relacja rodzic-dziecko między “bean” a “shield” NIE jest odzwierciedlona w zwracanej tabeli. Ta relacja istnieje jedynie w grafie sceny w trakcie działania programu, co określa jak obiekty są ustawione w stosunku do siebie. Przypisywanie rodzica nigdy nie zmienia identyfikatora obiektu.

local bean_ids = collectionfactory.create("#bean_factory")
go.set_scale(0.5, bean_ids[hash("/bean")])
pprint(bean_ids)
-- DEBUG:SCRIPT:
-- {
--  hash: [/shield] = hash: [/collection0/shield], -- <1>
--  hash: [/bean] = hash: [/collection0/bean],
-- }
 1. Prefix /collection[N]/, gdzie [N] jest licznikiem dodanym do ID, żeby zidentyfikować obiekt w sposób unikalny dla każdej instancji:

Właściwości

Podczas tworzenia kolekcji, możesz przekazać właściwości do każdego obiektu gry konstruując tabelę, gdzie klucze odpowiadają identyfikatorom obiektów, a wartości są tabelami z właściwościami (scrip properties) dla danych obiektów.

local props = {}
props[hash("/bean")] = { shield = false }
local ids = collectionfactory.create("#bean_factory", nil, nil, props)

Załóżmy, że obiekt “bean” w kolekcji “bean.collection” ma właściwość “shield”. Instrukcja do właściwości skryptów zawiera więcej szczegółów na ten temat.

-- bean/controller.script
go.property("shield", true)

function init(self)
  if not self.shield then
    go.delete("shield")
  end   
end

Wczytywanie dynamiczne zasobów

Zaznaczając właściwość Load Dynamically fabryki kolekcji, silnik odłoży wczytywanie zasobów danej kolekcji aż do momentu rozpoczęcia tworzenia.

Load dynamically

Z odznaczoną opcją, silnik wczyta prototypy zasobów kolekcji w momencie wczytywania komponentu fabryki kolekcji, więc będzie można je utworzyć w świecie gry natychmiastowo.

Z zaznaczoną opcją, możesz użyć fabryki na dwa sposoby:

Wczytywanie synchroniczne:
Wywołaj collectionfactory.create() kiedy chcesz utworzyć obiekty kolekcji. Funkcja wczyta wszystkie zasoby potrzebe do utworzenia obiektów synchronicznie (co może spowodować zwieszenie programu w zależności od wielkości zasobów), a następnie utworzy obiekty z danymi zasobami.
function init(self)
  -- Żadne zasoby fabryki nie są załadowane kiedy kolekcja rodzic
  -- zawierająca daną fabrykę kolekcji jest utworzona.
  -- Wywołanie create spowoduje wczytanie zasobów synchronicznie.
  self.go_ids = collecionfactory.create("#collectionfactory")
end

function final(self) 
  -- Usuwanie obiektów gry. Zwolni to zasoby.
  -- W tym przypadku obiekty są usuwane, ponieważ 
  -- fabryka kolekcji nie ma żadnych referencji.
  go.delete(self.go_ids)

  -- Wywołanie unload nie zrobi nic, ponieważ
  -- fabryka kolekcji nie ma żadnych referencji.
  collectionfactory.unload("#factory")
end
Wczytywanie asynchroniczne:
Wywołaj collectionfactory.load(), żeby jawnie załadować zasoby asynchronicznie. Kiedy zasoby będą gotowe, skrypt, w którym wywołano load() otrzyma callback.
--callback, który zostanie wywołany po wczytaniu zasobów:
function load_complete(self, url, result)
  -- Wczytywanie zakończone, zasoby są gotowe do utworzenia
  self.go_ids = collectionfactory.create(url)
end

function init(self)
  -- Żadne zasoby nie są wczytywane przy utworzeniu kolekcji
  -- która jest rodzicem komponentu fabryki kolekcji.
  -- Zasoby są wczytywane po wywołaniu load():
  collectionfactory.load("#factory", load_complete)
end

function final(self)
  -- Usuwanie obiektu gry. Zasoby są zwalniane.
  -- W tym przypadku zasoby nie są usuwane, ponieważ
  -- fabryka kolekcji nadal posiada do nich referencję.
  go.delete(self.go_ids)

  -- Wywołanie unload zwolni zasoby utrzymywane przez farbykę i usunie je
  collectionfactory.unload("#factory")
end