Read this manual in English

Węzeł GUI typu pie

Węzły pierścieniowe - “pie” są używane do tworzenia obiektów okrągłych lub elipsoidalnych, począwszy od zwykłych okręgów po kształty przypominające placki lub kwadratowe pączki.

Tworzenie węzła pie

Kliknij prawym przyciskiem myszy w sekcji Nodes w panelu Outline i wybierz Add ▸ Pie. Nowy węzeł pie zostaje zaznaczony, i możesz modyfikować jego właściwości.

Create pie node

Następujące właściwości są unikalne dla węzłów pie:

Inner Radius
Wewnętrzny promień węzła, wyrażony wzdłuż osi X.
Outer Bounds
Kształt zewnętrznych granic węzła.
  • Ellipse rozszerzy węzeł do zewnętrznego promienia.
  • Rectangle rozszerzy węzeł do obwiedni węzła.
Perimeter Vertices
Wierzchołki obwiedni - liczba segmentów, które zostaną użyte do zbudowania kształtu, wyrażona jako liczba wierzchołków wymaganych do pełnego obwiedni 360 stopni węzła.
Pie Fill Angle
Kąt wypełnienia - określa, ile z placka ma zostać wypełnione. Wyrażane jako kąt przeciwny do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od prawej strony.

Properties

Jeśli ustawisz teksturę na węźle, obraz tekstury jest używany “płasko”, tak aby rogi tekstury korelowały z rogami obwiedni węzła.

Modyfikacja węzłów pie w czasie działania programu

Węzły pie reagują na ogólne funkcje manipulacji węzłami do ustawiania rozmiaru, punktu obrotu, koloru i innych. Istnieje kilka funkcji i właściwości dostępnych tylko dla węzłów pie:

local pienode = gui.get_node("my_pie_node")

-- pobierz zewnętrzne granice
local fill_angle = gui.get_fill_angle(pienode)

-- zwiększ liczbę wierzchołków obwiedni
local vertices = gui.get_perimeter_vertices(pienode)
gui.set_perimeter_vertices(pienode, vertices + 1)

-- zmień zewnętrzne granice
gui.set_outer_bounds(pienode, gui.PIEBOUNDS_RECTANGLE)

-- animuj wewnętrzny promień
gui.animate(pienode, "inner_radius", 100, gui.EASING_INOUTSINE, 2, 0, nil, gui.PLAYBACK_LOOP_PINGPONG)