Read this manual in English

Węzeł GUI typu text

Defold obsługuje konkretny rodzaj węzła GUI, który umożliwia renderowanie tekstu w scenach GUI. Każdy zasób fontu dodany do projektu może być używany do renderowania węzłów tekstu.

Dodawanie węzłów tekstowych

Fonty, które chcesz używać w węzłach tekstowych GUI, muszą zostać dodane do komponentu GUI. Kliknij prawym przyciskiem myszy na folder Fonts, użyj górnego menu GUI lub naciśnij odpowiedni skrót klawiaturowy.

Fonts

Węzły tekstowe posiadają zestaw specjalnych właściwości:

Font
Każdy węzeł tekstowy, który tworzysz, musi mieć ustawioną właściwość Font.
Text
Ta właściwość zawiera wyświetlany tekst.
Line Break
Wyrównanie tekstu odpowiada ustawieniom punktu obrotu (ang. pivot setting), a ustawienie tej właściwości pozwala na przepływ tekstu na kilku liniach. Szerokość węzła określa, jak tekst się zawija.

Wyrównanie

Ustawiając punkt obrotu węzła, możesz zmienić tryb wyrównywania tekstu (ang. alignment mode).

Center
Jeśli punkt obrotu jest ustawiony na Center, North lub South, tekst jest wyrównywany do środka.
Left
Jeśli punkt obrotu jest ustawiony na dowolny z trybów West, tekst jest wyrównywany do lewej.
Right
Jeśli punkt obrotu jest ustawiony na dowolny z trybów East, tekst jest wyrównywany do prawej.

Text alignment

Modyfikowanie węzłów tekstowych w czasie działania programu

Węzły tekstowe reagują na ogólne funkcje manipulacji węzłami do ustawiania rozmiaru, punktu obrotu, koloru i innych. Istnieje kilka funkcji tylko dla węzłów tekstowych:

 • Aby zmienić czcionkę węzła tekstowego, użyj funkcji gui.set_font().
 • Aby zmienić zachowanie podziału linii węzła tekstowego, użyj funkcji gui.set_line_break().
 • Aby zmienić zawartość węzła tekstowego, użyj funkcji gui.set_text().
function on_message(self, message_id, message, sender)
  if message_id == hash("set_score") then
    local s = gui.get_node("score")
    gui.set_text(s, message.score)
  end
end