Read this manual in English

Etykieta (Label)

Komponent Etykieta (ang. Label) renderuje fragment tekstu na ekranie w przestrzeni gry. Domyślnie jest sortowany i rysowany razem z wszystkimi grafikami sprite i kafelkami. Komponent ten ma zestaw właściwości, które regulują sposób renderowania tekstu. GUI w Defoldzie obsługuje tekst, ale może być trudno umieścić elementy GUI w przestrzeni świata gry, razem z obiektami gry. Etykiety ułatwiają to.

Tworzenie etykiety

Aby utworzyć komponent etykiety - label, kliknij prawym przyciskiem myszy na obiekcie gry i wybierz Add Component ▸ Label.

Dodaj etykietę

(Jeśli chcesz utworzyć kilka etykiet na podstawie tego samego szablonu, możesz także utworzyć nowy plik komponentu etykiety: kliknij prawym przyciskiem myszy na folder w panelu Assets i wybierz New... ▸ Label, a następnie dodaj plik jako komponent do dowolnych obiektów gry).

Nowa etykieta

Ustaw właściwość Font na font, który chcesz użyć, i upewnij się, że właściwość Material ma materiał, który pasuje do rodzaju fontu:

Font i materiał

Właściwości etykiety

Oprócz właściwości Id, Position, Rotation i Scale, istnieje kilka specyficznych dla komponentu właściwości (properties):

Text
Zawartość tekstu etykiety.
Size
Rozmiar obwiedni tekstu. Jeśli ustawiona jest Line Break (Łamanie linii), szerokość określa punkt, w którym tekst ma być złamany.
Color
Kolor tekstu.
Outline
Kolor obramowania tekstu.
Shadow
Kolor cienia tekstu.

Należy zauważyć, że domyślny materiał wyłącza renderowanie cieni ze względów wydajnościowych.

Leading
Interlinia - skalowalna liczba dla odstępu między liniami. Wartość 0 oznacza brak odstępu między liniami. Domyślnie wynosi 1.
Tracking
Śledzenie - skalowalna liczba dla odstępu między literami. Domyślnie wynosi 0.
Pivot
Punkt obrotu tekstu. Używaj go, aby zmieniać wyrównanie tekstu (patrz poniżej).
Blend Mode
Tryb mieszania do użycia podczas renderowania etykiety.
Line Break
Łamanie linii - wyrównanie tekstu podąża za ustawieniem pivot i ustawienie tej właściwości pozwala na przepływ tekstu na kilka linii. Szerokość komponentu określa, gdzie tekst ma się zawijać. Należy zauważyć, że tekst musi zawierać spacje, aby mógł się złamać.
Font
Zasób fontu do użycia w tej etykiecie.
Material
Materiał do użycia podczas renderowania tej etykiety. Upewnij się, że wybierasz materiał stworzony dla rodzaju czcionki, którą używasz (mapa bitowa (bitmap), pole odległości (distance field) lub BMFont).

Tryby mieszania

: Tryby mieszania - blend-modes opisane są tutaj

Pivot i wyrównanie

Ustawiając właściwość Pivot, możesz zmienić tryb wyrównania tekstu.

Center
Środek - jeśli pivot jest ustawiony na Center, North lub South, tekst jest wyrównywany do środka.
Left
Do lewej - jeśli pivot jest ustawiony na którykolwiek z trybów West, tekst jest wyrównywany do lewej.
Right
Do prawej - jeśli pivot jest ustawiony na którykolwiek z trybów East, tekst jest wyrównywany do prawej.

Wyrównanie tekstu

Manipulacja etykietą w czasie rzeczywistym

Możesz manipulować etykietami w czasie działania programu, uzyskując i ustawiając tekst etykiety oraz różne inne właściwości.

color
Kolor etykiety (typ vector4)
outline
Kolor obrysu etykiety (typ vector4)
shadow
Kolor cienia etykiety (typ vector4)
scale
Skala etykiety, albo typu number dla jednolitej skali, albo vector3 dla indywidualnej skali wzdłuż każdej osi.
size
Rozmiar etykiety (typ vector3)
function init(self)
  -- Ustaw tekst komponentu "my_label" w tym samym obiekcie gry
  -- co ten skrypt.
  label.set_text("#my_label", "New text")
end
function init(self)
  -- Ustaw kolor komponentu "my_label" w tym samym obiekcie gry.
  -- Kolor jest wartością RGBA przechowywaną w wektorze 4-składnikowym.
  local grey = vmath.vector4(0.5, 0.5, 0.5, 1.0)
  go.set("#my_label", "color", grey)

  -- ... i usuń obrys, ustawiając jego alfa na 0 ...
  go.set("#my_label", "outline.w", 0)

  -- ... i powiększ go dwukrotnie wzdłuż osi x
  local scale_x = go.get("#my_label", "scale.x")
  go.set("#my_label", "scale.x", scale_x * 2)
end

Konfiguracja projektu

Plik game.project ma kilka [ustawień projektu związanych z etykietami](/pl/manuals/project-settings#label.