Read this manual in English

Przekazywanie wiadomości

Przekazywanie wiadomości to mechanizm umożliwiający obiektom gry (ang. game objects) w Defoldzie komunikację. Ten materiał wymaga uprzedniego zaznajomienia się z mechanizmem adresowania i podstawowymi elementami Defolda.

Defold nie jest zorientowany obiektowo w tym sensie, że aplikację zdefiniować można poprzez utworzenie hierarchii klas z dziedziczeniem i metodami w obiektach (jak np. w Javie, C++ czy C#). Zamiast tego, Defold rozszerza możliwości języka Lua o prosty i potężny mechanizm obiektowy, gdzie stan obiektów jest przetrzymywany wewnątrz skryptów (ang. script) dostępny przez referencję do siebie, tzw. self. Obiekty mogą być ponadto całkowicie odseparowane od mechanizmu przekazywania asynchronicznych wiadomości Objects can furthermore be fully decoupled with asynchronous message passing jako środka komunikacji między nimi.

Przykłady użycia

Spójrzmy najpierw na kilka przykładów przekazywania wiadomości. Załóżmy, że budujesz grę, w której znajduje się:

 1. Głowna kolekcja nazwana “main” z jednym obiektem gry z komponentem typu GUI nazwanym “interface” (z minimapą i licznikiem zdobytych punktów).
 2. Druga kolekcja nazwana “level” z dwoma obiektami gry: jednym dla postaci bohatera/gracza (“hero”), a drugim dla postaci przeciwnika (“enemy”).

Struktura przekazywania wiadomości

Zawartość tego przykładu jest podzielona na dwa dwa osobne pliki - jeden dla kolekcji głównej “main” oraz drugi dla kolekcji “level”. Pamiętaj jednak, że same nazwy plików nie mają znaczenia w Defoldzie. Znaczenie ma identyfikator (id) przypisany do instancji.

Gra składa się z kilku prostych zasad, które wymagają komunikacji między obiektami:

Przekazywanie wiadomości

① Bohater trafia przeciwnika
Dla tej funkcjonalności, wiadomość o nazwie "punch" (z ang. cios) jest wysłana ze skryptu obiektu gracza “hero” do skryptu obiektu przeciwnika “enemy”. Ponieważ obydwa obiekty są w hierarchi tej samej kolekcji, można użyć adresowania pośredniego (bez nazwy kolekcji):
-- Send "punch" from the "hero" script to "enemy" script
msg.post("enemy#controller", "punch")

W grze jest tylko jeden rodzaj ruchu ataku, więc wiadomość nie musi zawierać żadnych innych informacji oprócz samej nazwy “punch”.

W skrypcie obiektu przeciwnika, utwórz funkcję do obsługi przysłanej wiadomości:

function on_message(self, message_id, message, sender)
 if message_id == hash("punch") then
  self.health = self.health - 100
 end
end

W tym przypadku kod sprawdza nazwę wiadomości (wysłanej jak skrócony hash string w polu “message_id”). Kod nie bierze pod uwagę ani danych zawartych w wiadomości, ani kto był nadawcą - więc każdy wysyłający wiadomość “punch” spowoduje, że biedny przeciwnik otrzyma obrażenia.

② Bohater zdobywa punkty
Kiedy bohater pokona przeciwnika, licznik jego punktów wzrasta. Wiadomość nazwana "update_score" (z ang. zaktualizuj wynik) jest wysła ze skryptu obiektu gracza “hero” do komponentu “gui” obiektu “interface”.
-- Enemy defeated. Increase score counter by 100.
self.score = self.score + 100
msg.post("/interface#gui", "update_score", { score = self.score })

W tym przypadku nie jest możliwe użycie pośredniego adresu, ponieważ obiekt “interface” jest w hierarchi w innej kolekcji, niż obiekt gracza “hero”. Wiadomość zostaje wysłana do komponentu GUI, który ma dołączony do siebie skrypt GUI, więc w tym skrypcie możemy zareagować na otrzymaną wiadomość. Wiadomości możemy wysyłać dowolnie między wszystkimi trzema typami skyptów: skryptami, skryptami GUI oraz skryptami do renderowania (render script).

The message "update_score" is coupled with score data. The data is passed as a Lua table in the message parameter:

function on_message(self, message_id, message, sender)
 if message_id == hash("update_score") then
  -- set the score counter to new score
  local score_node = gui.get_node("score")
  gui.set_text(score_node, "SCORE: " .. message.score)
 end
end
③ Pozycja przeciwnika jest aktualizowana na minimapie.
Gracz patrząc na minmapę z pozycjami przeciwników może łatwiej ich zlokalizować i śledzić ruchy. Każdy przeciwniki sygnalizuje więc swoją pozycję, wysyłając wiadomość nazwaną "update_minimap" (z ang. zaktualizuj minimapę) do komponentu “gui” obiektu “interface”:
-- Send the current position to update the interface minimap
local pos = go.get_position()
msg.post("/interface#gui", "update_minimap", { position = pos })

Skrypt GUI musi śledzić pozycję każdego przeciwnika, a jeśli przeciwnik wyśle aktualizację swojej pozycji, to jego ostatnia pozycja musi być zaktualizowana. Nazwa nadawcy wiadomości (przekazana w polu sender) może być użyta jako klucz w tablicy Lua z pozycjami:

function init(self)
 self.minimap_positions = {}
end

local function update_minimap(self)
 for url, pos in pairs(self.minimap_positions) do
  -- update position on map
  ...
 end
end

function on_message(self, message_id, message, sender)
 if message_id == hash("update_score") then
  -- set the score counter to new score
  local score_node = gui.get_node("score")
  gui.set_text(score_node, "SCORE: " .. message.score)
 elseif message_id == hash("update_minimap") then
  -- update the minimap with new positions
  self.minimap_positions[sender] = message.position
  update_minimap(self)
 end
end

Wysyłanie wiadomości

Mechanizm wysyłania wiadomości, jak w przykładach powyżej, jest bardzo prosty. Wywołujesz funkcję msg.post(), która przekierowuje wiadomość do kolejki wiadomości. Następnie, w każdej ramce, silnik Defold przegląda tę kolejkę i dostarcza każdą z wiadomości do odbiorców. Dla niektórych wiadomości systemowych (jak "enable", "disable", "set_parent" itd.) silnik sam odpowiada w odpowiedni sposób na taką wiadomość. Silnik tworzy również wiadomości systemowe (jak "collision_response" w przypadku kolizji fizycznych), które są rozsyłane do odpowiednich obiektów gry. W przypadku wiadomości użytkownika wysyłanych do skryptów silnik wywołuje specjalną funkcję on_message().

Możesz wysyłać dowolne wiadomości do istniejących obiektów lub komponentów, a już decyzja, czy i jak zareagować na daną wiadomość zależy od kodu funkcji. Jeśli wyślesz wiadomość do skryptu, a skrypt zignoruje ją, jest to w porządku. Odpowiedzialność za obsługę wiadomości leży w całości po stronie odbiorcy.

Silnik sprawdza docelowy adres wiadomości. Jeśli próbujesz wysłać wiadomość do nieznanego lub nieistniejącego odbiorcy, Defold powiadomi Cię o tym stosowną informacją z błędem w konsoli:

-- Try to post to a non existing object
msg.post("dont_exist#script", "hello")
ERROR:GAMEOBJECT: Instance '/dont_exists' could not be found when dispatching message 'hello' sent from main:/my_object#script

Kompletna sygnatura dla funkcji msg.post() to:

msg.post(receiver, message_id, [message])

receiver
Odbiorca, id komponentu lub obiektu gry, do którego wiadomość ma być wysłana. Uwaga! Jeśli wiadomość jest wysłana do obiektu gry, a nie pojedynczego komponentu (np. skryptu), to każdy komponent w hierarchii ooiektu otrzymuje tę samą wiadomość.
message_id
Nazwa wiadomości, identyfikator będący skróconym ciągiem znaków (hash string).
[message]
Opcjonalna tablica Lua z parami klucz-wartość zawierającymi dane. Niemal każdy typ danych może być załączony w tablicy Lua - możesz dołączyć liczby, string, boolean, adresy URL, hashe czy zagnieżdżone tablice Lua. Nie można dołączyć funkcji.
-- Send table data containing a nested table
local inventory_table = { sword = true, shield = true, bow = true, arrows = 9 }
local stats = { score = 100, stars = 2, health = 4, inventory = inventory_table }
msg.post("other_object#script", "set_stats", stats)

Istnieje konkretny i niezmienialny limit na wielkość danych przesyłanych jako tablica Lua w polu w wiadomości message i wynosi 2 kilobajty. Nie istnieje obecnie prosty sposób na sprawdzenie zajętej pamięci przez tablicę w Lua, ale można przykładowo porównać wartość zwracaną przez funkcję collectgarbage("count") z momentu przed dodaniem danych do tablicy oraz po ich umieszczeniu, aby monitorować użycie pamięci.

Skróty

Defold wprowadza dwa przydatne skróty, których można używać, zamiast określania konretnego adresu (co pozwala na stworzenie bardziej ogólnej funkcji w jednym skrypcie, której można użyć np. w wielu, różnych obiektach):

.
Skrót oznaczający obecny obiekt gry.
#
Skrót oznaczający obecny komponent.

Na przykład:

  -- Let this game object acquire input focus
  msg.post(".", "acquire_input_focus")
  -- Post "reset" to the current script
  msg.post("#", "reset")

Odbieranie wiadomości

Odbieranie wiadomości polega jedynie na zapewnieniu obsługi wiadomości w skrypcie przy użyciu specjalnej funkcji on_message(). Funkcja ta przyjmuje 4 parametry:

function on_message(self, message_id, message, sender)

self
Referencja do własnej instancji skryptu, tablica unikalna dla każdego stworzonego skryptu.
message_id
Nazwa wiadomości, unikalny skrócony (hash) identyfikator.
message
Zawiera dane wiadomości, tablicę Lua. Jeśli nie ma żadnych danych przekazanych w wiadomości, tablica jest, ale pusta.
sender
Zawiera pełny adres URL nadawcy.
function on_message(self, message_id, message, sender)
  print(message_id) --> hash: [my_message_name]

  pprint(message) --> {
          -->  score = 100,
          -->  value = "some string"
          --> }

  print(sender) --> url: [main:/my_object#script]
end

Wysyłanie wiadomości między światami gry (game worlds)

Jeśli używasz pełnomocników kolekcji (collection proxy) to wczytywania nowych światów gry dynamicznie, możesz chcieć przesyłać do utworzonych światów wiadomości. Załóżmy, że wczytano kolekcję o nazwie “level” przy użyciu pełnomocnika kolekcji:

Nazwa kolekcji

Kiedy tylko kolekcja zostanie wczytana, zainijcjalizowana i aktywowana, możesz wysyłać wiadomości do każdego z jej komponentów lub obiektów gry w tym nowym świecie poprzez określenie w adresie pola “socket”:

-- Send a message to the player in the new game world
msg.post("level:/player#controller", "wake_up")

Więcej szczegółów na temat działania pełnomocników kolekcji znajdziesz w tej instrukcji do pełnomocników.

Łańcuchy wiadomości

Kiedy wiadomość zostaje wysłana, może być odczytana przez jednego z odbiorców w wywołaniu funkcji on_message(). Możliwe i często stosowane jest przesłanie kolejnej wiadomości do kolejki wiadomości w odpowiedzi na odebraną wiadomość.

Kiedy silnik rozpoczyna rozładowywanie kolejki wiadomości w danej ramce, dla każdej z nich wywoła funkcję on_message() nadawcy i tak do momentu, aż kolejka będzie pusta. Jeśli obecnie rozsyłana wiadomość doda nową wiadomość do kolejki, silnik będzie rozsyłał wiadomości z kolejki ponownie. Jest jednak stały, określony limit określający ile razy kolejka może być przez silnik rozładowywana, czego skutkiem jest również limit długości łańcucha wiadomości na ramkę. Możesz sprawdzić jak wiele wiadomości w łańcuchu silnik jest w stanie rozładować między kolejnymi wywołaniami funkcji update(), czyli w ciągu trwania jednej ramki, używajać poniższego skryptu:

function init(self)
  -- We’re starting a long message chain during object init
  -- and keeps it running through a number of update() steps.
  print("INIT")
  msg.post("#", "msg")
  self.updates = 0
  self.count = 0
end

function update(self, dt)
  if self.updates < 5 then
    self.updates = self.updates + 1
    print("UPDATE " .. self.updates)
    print(self.count .. " dispatch passes before this update.")
    self.count = 0
  end
end

function on_message(self, message_id, message, sender)
  if message_id == hash("msg") then
    self.count = self.count + 1
    msg.post("#", "msg")
  end
end

Uruchomienie skryptu powinno spowodować wypisanie podobnych informacji:

DEBUG:SCRIPT: INIT
INFO:ENGINE: Defold Engine 1.2.36 (5b5af21)
DEBUG:SCRIPT: UPDATE 1
DEBUG:SCRIPT: 10 dispatch passes before this update.
DEBUG:SCRIPT: UPDATE 2
DEBUG:SCRIPT: 75 dispatch passes before this update.
DEBUG:SCRIPT: UPDATE 3
DEBUG:SCRIPT: 75 dispatch passes before this update.
DEBUG:SCRIPT: UPDATE 4
DEBUG:SCRIPT: 75 dispatch passes before this update.
DEBUG:SCRIPT: UPDATE 5
DEBUG:SCRIPT: 75 dispatch passes before this update.

Widzimy, że ta wersja silnika Defold jest w stanie wykonać 10 przejść rozładowywania kolejki wiadomości między wywołaniem funkcji init() oraz pierwszym wywołaniem funkcji update(). Następnie jest w stanie wykonać 75 przejść kolejki w każdej ramce.