Read this manual in English

Łączenia fizyczne (Joints)

Defold obsługuje łączenia (ang. joints) w fizyce 2D. Łączenie łączy ze sobą dwa obiekty kolizji za pomocą wybranego rodzaju ograniczenia. Obsługiwane rodzaje połączeń to:

 • Fixed (physics.JOINT_TYPE_FIXED) - łączenie stałe, które ogranicza maksymalną odległość między dwoma punktami. W Box2D jest to znane jako połączenie “lina” (ang. rope joint).
 • Hinge (physics.JOINT_TYPE_HINGE) - łączenie zawiasowe/osi określa punkt kotwiczenia na dwóch obiektach kolizji i przesuwa je tak, aby obiekty były zawsze w tym samym miejscu, a względna rotacja obiektów kolizyjnych nie była ograniczona. Łączenie zawiasowe można łączyć ze specjalnym silnikiem (ang. motor) zdefiniowanym z maksymalnym momentem obrotowym i prędkością, co umożliwia przykładowo stworzenie koła pojazdu. W Box2D jest to znane jako połączenie obrotowe (ang. revolute joint).
 • Weld (physics.JOINT_TYPE_WELD) - łączenie spawane stara się ograniczyć wszelkie względne ruchy między dwoma obiektami kolizyji. Łączenie spawane można zrobić miękkie jak sprężyna z częstotliwością i współczynnikiem tłumienia. W Box2D jest to znane również jako połączenie spawane (ang. weld joint).
 • Spring (physics.JOINT_TYPE_SPRING) - łączenie sprężynowe utrzymuje dwa obiekty kolizyjne w stałej odległości od siebie. Połączenie sprężyny można zrobić miękkie jak sprężyna z częstotliwością i współczynnikiem tłumienia. W Box2D jest znane jako połączenie dystansowe (ang. distance joint).
 • Slider (physics.JOINT_TYPE_SLIDER) - łączenie przesuwne/suwaka umożliwia względną translację dwóch obiektów kolizji wzdłuż określonej osi i zapobiega względnej rotacji. W Box2D jest znane jako połączenie pryzmatyczne (ang. prismatic joint).

Tworzenie połączeń

Obecnie połączenia można tworzyć tylko programowo za pomocą funkcji physics.create_joint():

Wsparcie Edytora do tworzenia połączeń jest planowane, ale nie ustalono jeszcze daty wydania.

-- połącz dwa obiekty kolizyjne za pomocą połączenia liny (fixed joint)
physics.create_joint(physics.JOINT_TYPE_FIXED, "obj_a#collisionobject", "my_test_joint", vmath.vector3(10, 0, 0), "obj_b#collisionobject", vmath.vector3(0, 20, 0), { max_length = 20 })

Powyższy kod utworzy stałe połączenie o identyfikatorze my_test_joint, połączone między dwoma obiektami kolizyjnymi obj_a#collisionobject i obj_b#collisionobject. Połączenie jest ustanowione 10 pikseli na lewo od środka obiektu kolizyjnego obj_a#collisionobject i 20 pikseli nad środkiem obiektu kolizyjnego obj_b#collisionobject. Maksymalna długość połączenia wynosi 20 pikseli.

Niszczenie połączeń

Połączenie można zniszczyć za pomocą funkcji physics.destroy_joint():

-- zniszcz połączenie, które było wcześniej podłączone do pierwszego obiektu kolizyjnego
physics.destroy_joint("obj_a#collisionobject", "my_test_joint")

Odczytywanie i aktualizowanie połączeń

Właściwości połączenia można odczytać za pomocą funkcji physics.get_joint_properties() i ustawić za pomocą funkcji physics.set_joint_properties():

function update(self, dt)
  if self.accelerating then
    local hinge_props = physics.get_joint_properties("obj_a#collisionobject", "my_hinge")
    -- zwiększ prędkość silnika o 100 obrotów na sekundę
    hinge_props.motor_speed = hinge_props.motor_speed + 100 * 2 * math.pi * dt
    physics.set_joint_properties("obj_a#collisionobject", "my_hinge", hinge_props)
  end
end

Odczytywanie siły i momentu reakcji połączenia

Siłę reakcji i moment reakcji, które zostały zastosowane do połączenia, można odczytać za pomocą funkcji odpowiednio physics.get_joint_reaction_force() i physics.get_joint_reaction_torque().