Read this manual in English

Pliki fontów

Fonty (w odróżnieniu od czcionki będącej jedynie określeniem materiału zecerskiego) są używane do wyświetlania tekstu w kompoentach typu Label (etykieta) i węzłów tekstowych GUI. Defold wspiera poniższe formaty plików określających fonty:

 • TrueType
 • OpenType
 • BMFont

Fonty dodane do projektu są automatycznie konwertowane na format tekstury, który może być renderowany przez Defolda. Dostępne są dwie techniki renderowania czcionek, z własnymi korzyściami i wadami:

 • Bitmap
 • Distance field (Pole odległości)

Tworzenie fontów

Aby stworzyć czcionkę do użycia w Defold, utwórz nowy plik fontu, wybierając opcję File ▸ New... z menu, a następnie wybierz Font. Możesz również kliknąć prawy przycisk myszy w lokalizacji w panelu Assets i wybrać New... ▸ Font.

New font name

Nadaj nowemu plikowi fontu nazwę i kliknij OK. Nowy plik fontu otworzy się teraz w edytorze.

New font

Przeciągnij font, który chcesz użyć do panelu Assets i upuść ją we właściwym miejscu.

Ustaw właściwość Font na plik fontu i dostosuj właściwości czcionki, jak to konieczne.

Właściwości (Properties)

Font
Plik TTF, OTF lub .fnt, który ma zostać użyty do generowania danych czcionki.
Material
Materiał, który ma zostać użyty podczas renderowania fontu. Upewnij się, że zmieniasz to dla czcionek Distance Field i BMFonts (patrz poniżej, aby uzyskać szczegóły).
Output Format
Rodzaj danych czcionki, który jest generowany.
 • TYPE_BITMAP konwertuje importowany plik OTF lub TTF na teksturę arkusza fontu, gdzie dane bitmapy są używane do renderowania tekstu. Kanały koloru służą do kodowania kształtu twarzy (face shape), obrysu (outline) i cienia (shadow). Dla plików .fnt używana jest oryginalna bitmapa źródłowa.
 • TYPE_DISTANCE_FIELD importowany font jest konwertowana na teksturę arkusza fontu, gdzie dane pikseli reprezentują nie piksele ekranu, ale odległości do krawędzi czcionki. Patrz poniżej po szczegóły.
Render Mode
Tryb renderowania dla glifów.
 • MODE_SINGLE_LAYER generuje pojedynczy kwadrat (quad) dla każdego znaku.
 • MODE_MULTI_LAYER generuje osobne kwadraty (quady) dla kształtu glifu, obrysu i cieni, odpowiednio. Warstwy są renderowane od tyłu do przodu, co zapobiega zasłanianiu wcześniej renderowanych znaków, jeśli obrys jest szerszy niż odległość między glifami. Ten tryb renderowania umożliwia również prawidłowe przesunięcie cienia, zgodnie z właściwościami cienia X/Y w zasobie fontu.
Size
Docelowy rozmiar glifów w pikselach.
Antialias
Określa, czy czcionka ma być wygładzana (antyaliasing), gdy jest wypalana na docelowej bitmapie. Ustaw na 0, jeśli chcesz uzyskać dokładne renderowanie czcionki piksel po pikselu.
Alpha
Przezroczystość glifu. Od 0,0 do 1,0, gdzie 0,0 oznacza przezroczystość, a 1,0 nieprzezroczystość.
Outline Alpha
Przezroczystość generowanego obrysu. Od 0,0 do 1,0.
Outline Width
Szerokość generowanego obrysu w pikselach. Ustaw na 0, jeśli nie chcesz obrysu.
Shadow Alpha
Przezroczystość generowanego cienia. Od 0,0 do 1,0.

Wsparcie dla cieni jest aktywowane przez wbudowane shadery materiałów czcionek i obsługuje zarówno tryb renderowania warstwowego, jak i jednowarstwowego. Jeśli nie potrzebujesz warstwowego renderowania czcionek ani obsługi cieni, lepiej jest użyć prostszego shadera, takiego jak wbudowany shader builtins/font-singlelayer.fp.

Shadow Blur
Dla czcionek bitmapowych to ustawienie określa liczbę razy, jaka ma być zastosowane małe jądro rozmazywania do każdego glifu czcionki. Dla czcionek pola odległości (distance field) to ustawienie odpowiada rzeczywistej szerokości w pikselach rozmycia.
Shadow X/Y
Poziome i pionowe przesunięcie w pikselach generowanego cienia. To ustawienie wpłynie tylko na cień glifu, gdy tryb renderowania jest ustawiony na MODE_MULTI_LAYER.
Extra Characters
Domyślnie font będzie zawierać drukowalne znaki ASCII (kody znaków 32-126). Aby ręcznie dodać dodatkowe znaki, wymień je w polu właściwości.

Znaki ASCII do druku: space ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~

All Chars
Jeśli zaznaczysz tę właściwość, wszystkie glify dostępne w pliku źródłowym zostaną uwzględnione w wyniku.
Cache Width/Height
Ogranicza rozmiar mapy bitowej pamięci podręcznej glifów. Kiedy silnik renderuje tekst, przeszukuje mapę bitową, aby znaleźć glif z pamięci podręcznej. Jeśli glifu tam nie ma, zostanie on dodany do pamięci podręcznej przed renderowaniem. Jeśli mapa bitowa pamięci podręcznej jest zbyt mała, aby pomieścić wszystkie glify, które silnik ma zrenderować, zostanie wygenerowany błąd (ERROR:RENDER: Out of available cache cells! Consider increasing cache_width or cache_height for the font.), czyli “Brak dostępnych komórek w pamięci podręcznej! Rozważ zwiększenie cache_width lub cache_height dla fontu”.

Jeśli ustawisz to na 0, rozmiar pamięci podręcznej będzie ustawiany automatycznie.

Fonty pola odległości (Distance field)

Fonty pola odległości przechowują odległość od krawędzi glifu w teksturze zamiast danych w postaci mapy bitowej. Gdy silnik renderuje font, wymagany jest specjalny shader do interpretowania danych odległości i ich wykorzystania do rysowania glifu. Fonty pola odległości są bardziej wymagające pod względem zasobów niż fonty bitmapowe, ale pozwalają na większą elastyczność skalowania.

Distance field font

Upewnij się, że zmieniasz właściwość Material czcionki na builtins/fonts/font-df.material (lub inny materiał, który może obsługiwać dane pola odległości) podczas tworzenia fontu, w przeciwnym razie czcionka nie będzie używać odpowiedniego shadera podczas renderowania na ekranie.

Fonty bitmapowe BMFonts

Oprócz generowanych map bitowych, Defold obsługuje fonty w formacie bitmapowym “BMFont”. Te fonty składają się z arkusza fontu PNG z glifami. Ponadto plik .fnt zawiera informacje o tym, gdzie na arkuszu znajduje się każdy glif, a także informacje o rozmiarze i kerningu. (Należy pamiętać, że Defold nie obsługuje wersji XML pliku .fnt, która jest używana przez Phaser i niektóre inne narzędzia).

Te rodzaje fontów nie przynoszą żadnej poprawy wydajności w porównaniu do fontów bitmapowych generowanych z plików czcionek TrueType lub OpenType, ale pozwalają na dowolne grafiki, kolorowanie i cienie bezpośrednio w obrazie.

Dodaj wygenerowane pliki .fnt i .png do swojego projektu Defold. Te pliki powinny znajdować się w tym samym folderze. Utwórz nowy plik fontu i ustaw właściwość font na plik .fnt. Upewnij się, że output_format jest ustawiony na TYPE_BITMAP. Defold nie wygeneruje mapy bitowej, ale użyje tej dostarczonej w formacie PNG.

Aby stworzyć font BMFont, musisz użyć narzędzia, które może generować odpowiednie pliki. Istnieje kilka opcji:

 • Bitmap Font Generator, narzędzie dostępne tylko na platformę Windows, dostarczone przez AngelCode.
 • Shoebox, darmowa aplikacja oparta na Adobe Air dla platformy Windows i macOS.
 • Hiero, narzędzie typu open source oparte na Java.
 • Glyph Designer, komercyjne narzędzie dla platformy macOS od 71 Squared.
 • bmGlyph, komercyjne narzędzie dla platformy macOS od Sovapps.

BMfont

Aby font renderował się poprawnie, nie zapomnij ustawić właściwości materiału na builtins/fonts/font-fnt.material podczas tworzenia czcionki.

Artefakty i najlepsze praktyki

Ogólnie rzecz biorąc, fonty bitmapowe są najlepsze, gdy font jest renderowany bez skalowania. Są szybsze do renderowania na ekranie niż fonty pola odległości (Distance Field).

Fonty pola odległości bardzo dobrze reagują na skalowanie w górę. Z kolei fonty bitmapowe, będąc jedynie pikselowymi obrazami, zwiększają swoją wielkość wraz ze skalowaniem czcionki, co prowadzi do efektów blokowych artefaktów. Oto przykład fontu o rozmiarze 48 pikseli, powiększonej 4-krotnie.

Fonts scaled up

Podczas zmniejszania rozmiaru, tekstury fontów bitmapowych mogą być ładnie i efektywnie zmniejszone i wygładzone przez GPU. Font bitmapowy lepiej utrzymuje swoją kolorystykę niż font pola odległości. Oto przybliżenie tej samej próbki fontu o rozmiarze 48 pikseli, zmniejszonego do 1/5 rozmiaru:

Fonts scaled down

Fonty pola odległości muszą być renderowane w celu uzyskania docelowego rozmiaru, który jest wystarczająco duży, aby pomieścić informacje o odległości, które mogą wyrazić krzywizny glifów fontu. To ta sama czcionka, co powyżej, ale o rozmiarze 18 pikseli i powiększona 10-krotnie. Wyraźnie widać, że jest to zbyt małe, aby zakodować kształty tego fontu:

Distance field artifacts

Jeśli nie potrzebujesz obsługi cieni lub konturów, ustaw ich odpowiednie wartości alfa na zero. W przeciwnym razie dane cienia i konturu nadal zostaną generowane, zajmując zbędną pamięć.

Pamięć podręczna fontu

Zasób fontu w Defoldzie składa się z dwóch elementów w czasie rzeczywistym: tekstury i danych fontu.

 • Dane fontu składają się z listy wpisów glifów, z których każdy zawiera podstawowe informacje o kerningu oraz dane mapy bitowej glifu.
 • Tekstura jest wewnętrznie nazywana “teksturą pamięci podręcznej glifów” i jest używana podczas renderowania tekstu dla konkretnego fontu.

Podczas renderowania tekstu w czasie rzeczywistym, silnik najpierw przeszukuje glify do renderowania, aby sprawdzić, które glify są dostępne w pamięci podręcznej (cache) tekstury. Każdy glif, którego brakuje w pamięci podręcznej tekstury glifów, spowoduje przekazanie tekstury z bitmapowymi danymi zapisanymi w danych fontu.

Każdy glif jest umieszczany wewnętrznie w pamięci podręcznej zgodnie z bazą fontu, co pozwala na obliczanie lokalnych współrzędnych tekstury glifu w odpowiedniej komórce pamięci podręcznej w shaderze. Oznacza to, że można osiągnąć pewne efekty tekstowe, takie jak gradienty lub nakładki tekstury dynamicznie. Silnik udostępnia metryki dotyczące pamięci podręcznej tekstury dla shadera za pośrednictwem specjalnej stałej shadera o nazwie texture_size_recip, która zawiera następujące informacje w komponentach wektora:

 • texture_size_recip.x to odwrotność szerokości pamięci podręcznej
 • texture_size_recip.y to odwrotność wysokości pamięci podręcznej
 • texture_size_recip.z to stosunek szerokości komórki pamięci podręcznej do szerokości pamięci podręcznej
 • texture_size_recip.w to stosunek wysokości komórki pamięci podręcznej do wysokości pamięci podręcznej

Na przykład, aby wygenerować gradient w fragmencie shadera, wystarczy napisać:

float horizontal_gradient = fract(var_texcoord0.y / texture_size_recip.w);

Aby uzyskać więcej informacji na temat jednolitych shaderów, zobacz instrukcje do shaderów.