Read this manual in English

Zalecamy zapoznanie się z ogólnym sposobem działania wejścia w Defoldzie, jak przechwytuje się wejście, jak wiążę z akcjami oraz w jakiej kolejności skrypty odbierają dane wejściowe. Dowiedz się więcej na temat systemu wejść w ogólnej instrukcji na temat Wejść.

Gamepady

Gamepady w Defoldzie pozwalają na przypisanie standardowego wejścia z gamepada do funkcji gry. Wejście z gamepadów obejmuje przypisanie akcji do:

 • Lewej i prawej analogowej gałki (kierunek i kliknięcia)
 • Przycisków. Przyciski po prawej stronie zazwyczaj odpowiadają przyciskom “A”, “B”, “X” i “Y” na kontrolerze Xbox i Nintendo Switch oraz przyciskom “kwadrat”, “okrąg”, “trójkąt” i “krzyżyk” na kontrolerze PlayStation.
 • Lewego i prawego spustu (triggers)
 • Lewego i prawego przycisku na ramieniu (shoulder buttons)
 • Przycisków Start, Wstecz (Back) i Przewodnika (Guide)

Poniższe przykłady używają akcji pokazanych na obrazie powyżej. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych akcji, możesz dowolnie nazywać akcje wejściowe.

Przyciski

Przyciski cyfrowe generują zdarzenia naciśnięcia, zwolnienia i powtórzenia. Oto przykład wykrywania wejścia z przycisku cyfrowego (czy naciśnięto lub zwolniono):

function on_input(self, action_id, action)
  if action_id == hash("gamepad_lpad_left") then
    if action.pressed then
      -- start ruchu w lewo
    elseif action.released then
      -- stop ruchu w lewo
    end
  end
end

Analogowe gałki

Analogowe gałki generują ciągłe zdarzenia wejścia, gdy drążek jest przesuwany poza martwą strefę (ang. dead zone) zdefiniowaną w pliku ustawień gamepada (patrz poniżej). Oto przykład wykrywania wejścia z analogowej gałki:

function on_input(self, action_id, action)
  if action_id == hash("gamepad_lstick_down") then
    -- lewa gałka ruszona w dół
    print(action.value) -- wartość między 0.0 a -1.0
  end
end

Analogowe drążki generują również zdarzenia naciśnięcia i zwolnienia, gdy są przesuwane w kierunku kardynalnym (ang. cardinal directions) powyżej pewnej wartości progowej. Dzięki temu można również używać analogowego drążka jako cyfrowego wejścia kierunkowego:

function on_input(self, action_id, action)
  if action_id == hash("gamepad_lstick_down") and action.pressed then
    -- lewa gałka ruszona na sam dół
  end
end

Wiele gamepadów

Defold obsługuje wiele gamepadów poprzez system operacyjny urządzenia, akcje ustawiają pole gamepad w tabeli akcji, aby wskazać numer gamepada, z którego pochodzi dane wejście:

function on_input(self, action_id, action)
  if action_id == hash("gamepad_start") then
    if action.gamepad == 0 then
     -- gamepad 0 chce dolaczyc do gry
    end
  end
end

Podłączenie i rozłączenie

Przypisania wejścia od gamepada (ang. gamepad input bindings) dostarczają również dwa osobne przypisania o nazwach Connected i Disconnected, aby wykrywać, kiedy gamepad jest podłączony (nawet te, które były podłączone od początku) lub odłączony.

function on_input(self, action_id, action)
  if action_id == hash("gamepad_connected") then
    if action.gamepad == 0 then
     -- gamepad 0 został podłączony
    end
  elseif action_id == hash("gamepad_dicconnected") then
    if action.gamepad == 0 then
     -- gamepad 0 został odłączony
    end
  end
end

Raw gamepady

(Od wersji Defold 1.2.183)

Przypisania wejścia od gamepada dostarczają również osobne przypisanie o nazwie Raw, które umożliwia pobranie surowych (bez zastosowanej martwej strefy) danych przycisków, osi i przycisków “hat” dowolnie podłączonego gamepada.

function on_input(self, action_id, action)
  if action_id == hash("raw") then
    pprint(action.gamepad_buttons)
    pprint(action.gamepad_axis)
    pprint(action.gamepad_hats)
  end
end

Plik ustawień gamepadów

Konfiguracja wejścia od gamepadów wykorzystuje osobny plik mapujący dla każdego rodzaju sprzętowego gamepada. Mapowania gamepadów dla konkretnych typów gamepadów sprzętowych są ustawiane w pliku gamepads. Wraz z Defold dostarczany jest wbudowany plik gamepadów z ustawieniami dla popularnych gamepadów:

Gamepad settings

Jeśli musisz utworzyć nowy plik z ustawieniami gamepadów, udostępniamy proste narzędzie do pomocy:

Kliknij aby pobrać paczkę gdc.zip.

Narzędzie to zawiera pliki binarne dla systemów Windows, Linux i macOS. Uruchom je z wiersza poleceń:

./gdc

Narzędzie poprosi cię o naciśnięcie różnych przycisków na podłączonym kontrolerze. Następnie wygeneruje nowy plik z ustawieniami gamepadów z prawidłowymi mapowaniami dla twojego kontrolera. Zapisz nowy plik lub połącz go z istniejącym plikiem ustawień gamepadów, a następnie zaktualizuj ustawienie w game.project:

Gamepad settings

Niezidentyfikowane gamepady

(Od wersji Defold 1.2.186)

Kiedy podłączony jest gamepad i nie ma mapowania dla tego gamepada, gamepad będzie generował tylko akcje “connected”, “disconnected” i “raw”. W takim przypadku musisz ręcznie zmapować dane surowe gamepada na akcje w twojej grze.

(Od wersji Defold 1.4.8)

Możesz sprawdzić, czy akcja wejścia dla gamepada jest od nieznanego gamepada, czy nie, odczytując wartość gamepad_unknown z akcji:

function on_input(self, action_id, action)
  if action_is == hash("connected") then
    if action.gamepad_unknown then
      print("The connected gamepad is unidentified and will only generate raw input")
    else
      print("The connected gamepad is known and will generate input actions for buttons and sticks")
    end
  end
end

Gamepady w HTML5

Gamepady są obsługiwane w projektach HTML5 i generują takie same zdarzenia wejścia jak na innych platformach. Obsługa gamepadów opiera się na API Gamepad, które jest obsługiwane przez większość przeglądarek (zobacz wykres obsługi). Jeśli przeglądarka nie obsługuje API Gamepad, Defold będzie ignorować dowolne wywołania związanego z Gamepadem w twoim projekcie. Możesz sprawdzić, czy przeglądarka obsługuje API Gamepad, sprawdzając, czy funkcja getGamepads istnieje w obiekcie navigator:

local function supports_gamepads()
  return not html5 or (html5.run('typeof navigator.getGamepads === "function"') == "true")
end

if supports_gamepads() then
  print("Platform supports gamepads")
end

Jeśli twoja gra przeglądarkowa działa wewnątrz ramki iframe, upewnij się, że iframe ma dodane uprawnienie gamepad:

<iframe allow="gamepad"></iframe>

Standardowe gamepady

(Od wersji Defold 1.4.1)

Jeśli podłączony gamepad jest zidentyfikowany przez przeglądarkę jako standardowy, używać on będzie mapowania “Standard Gamepad” w pliku konfiguracji gamepads (mapowanie standardowego gamepada jest dołączone do pliku default.gamepads w folderze /builtins). Standardowy gamepad ma zdefiniowane 16 przycisków i 2 analogowe gałki z układem podobnym do kontrolerów PlayStation lub Xbox. (zobacz definicję W3C i układ przycisków). Jeśli podłączony gamepad nie jest zidentyfikowany jako standardowy, Defold będzie próbował znaleźć mapowanie odpowiadające typowi kontrolwera w pliku konfiguracji gamepadów.

Gamepady na systemie Windows

Na systemie Windows obecnie obsługiwane są tylko kontrolery XBox 360. Aby podłączyć kontroler Xbox 360 do komputera z systemem Windows, upewnij się, że jest on skonfigurowany poprawnie, zgodnie z tym poradnikiem.

Gamepady na systemie Android

(Od wersji Defold 1.2.183)

Gamepady są obsługiwane w projektach na platformę Android i generują te same zdarzenia wejścia co na innych platformach. Obsługa gamepadów opiera się na [systemie wejść Androida dla zdarzeń klawiszy i ruchu]https://developer.android.com/training/game-controllers/controller-input).. Zdarzenia wejścia Androida zostaną przetłumaczone na zdarzenia gamepadów Defold, używając tego samego pliku gamepadów, jak opisano powyżej.

Podczas dodawania dodatkowych przypisań gamepadów na platformie Android, możesz skorzystać z poniższych tabel przekształceń zdarzeń Androida na wartości pliku gamepad:

Klawisz - indeks przycisku Indeks Wersja
AKEYCODE_BUTTON_A 0 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_B 1 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_C 2 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_X 3 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_L1 4 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_R1 5 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_Y 6 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_Z 7 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_L2 8 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_R2 9 1.2.183
AKEYCODE_DPAD_CENTER 10 1.2.183
AKEYCODE_DPAD_DOWN 11 1.2.183
AKEYCODE_DPAD_LEFT 12 1.2.183
AKEYCODE_DPAD_RIGHT 13 1.2.183
AKEYCODE_DPAD_UP 14 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_START 15 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_SELECT 16 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_THUMBL 17 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_THUMBR 18 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_MODE 19 1.2.183
AKEYCODE_BUTTON_1 20 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_2 21 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_3 22 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_4 23 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_5 24 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_6 25 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_7 26 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_8 27 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_9 28 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_10 29 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_11 30 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_12 31 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_13 32 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_14 33 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_15 34 1.2.186
AKEYCODE_BUTTON_16 35 1.2.186

(Definicje zdarzeń Android KeyEvent)

Ruch - indeks przycisku Indeks
AMOTION_EVENT_AXIS_X 0
AMOTION_EVENT_AXIS_Y 1
AMOTION_EVENT_AXIS_Z 2
AMOTION_EVENT_AXIS_RZ 3
AMOTION_EVENT_AXIS_LTRIGGER 4
AMOTION_EVENT_AXIS_RTRIGGER 5
AMOTION_EVENT_AXIS_HAT_X 6
AMOTION_EVENT_AXIS_HAT_Y 7

(Definicje Android MotionEvent)

Użyj tej tabelu w kombinacji z aplikacją testową dla gamepadów z Google Play Store, żeby zobaczyć jakie przyciski wywołują jakie wydarzenia na Twoim gamepadzie.