Read this manual in English

Animacja właściwości

Wszystkie właściwości (ang. properties) będące zmiennymi numerycznymi (typy Lua: numbers, vector3, vector4 i quaterions (kwaterniony)) oraz stałe shaderów mogą być animowane w Defoldzie wykorzystując wbudowany system animacji, używając funkcji go.animate(). Silnik będzie automatycznie dopasowywał wartość (ang. tween) uwzględniając wybrany tryb odtwarzania (playback mode) i funkcję wygładzania (easing function). Można również definiować własne funkcje wygładzania.

Property animation Bounce loop

Animowanie właściwości

Aby animować właściwości (ang. properties) obiektu lub komponentu użyj funkcji go.animate(). Dla właściwości węzłów GUI, analogiczną funkcją jest gui.animate().

-- Ustaw pozycję w osi Y - właściwość komponentu na 200
go.set(".", "position.y", 200)
-- Następnie przeprowadź animację właściwości do 100 i z powrotem
go.animate(".", "position.y", go.PLAYBACK_LOOP_PINGPONG, 100, go.EASING_OUTBOUNCE, 2)

Aby zatrzymać wszystkie animacje danej właściwości, wywołaj go.cancel_animations(), a dla węzłów GUI, analogicznie: gui.cancel_animation() lub dookreśl, które właściwości chcesz zatrzymać:

-- Zatrzymaj rotację eulera na osi Z obecnego obiektu gry
go.cancel_animations(".", "euler.z")

Jeśli zatrzymasz animacje właściwości, która jest właściwością “kompozytową” (składającą się z kilku osobnych wartości, jak np. vector3 position), osobne animacje każdego z elementów składowych danej właściwości (position.x, position.y i position.z) zostaną zatrzymane.

Instrukcja do właściwości zawiera wszystkie informacje na temat dostępnych właściwości obiektów, komponentów i węzłów GUI.

Animowanie właściwości węzłów GUI

Prawie każdą właściwość węzła GUI można animować. Możesz, przykładowo, ukryć węzeł poprzez ustawienie jego koloru (color) na całkowicie przezroczysty, a następnie pokazać go przez płynne pojawianie się animując kolor do wartości koloru białego (nieprzezroczystego):

local node = gui.get_node("button")
local color = gui.get_color(node)
-- Animuj kolor do białego
gui.animate(node, gui.PROP_COLOR, vmath.vector4(1, 1, 1, 1), gui.EASING_INOUTQUAD, 0.5)
-- Animuj kolor obrzeży do czerwonego
gui.animate(node, "outline.x", 1, gui.EASING_INOUTQUAD, 0.5)
-- I animuj pozycję wzdłuż osi X do 100
gui.animate(node, hash("position.x"), 100, gui.EASING_INOUTQUAD, 0.5)

Funkcje po zakończeniu animacji

Funkcje do animacji właściwości go.animate() i gui.animate() wspierają opcjonalną funkcję tzw. callback jako ostatni argument. Funkcja ta zostanie wywołana po zakończeniu animacji. Funkcja nigdy nie jest wywoływana dla animacji w pętli, więc takich, których tryby odtwarzania zaczynają się od: PLAYBACK_LOOP_*, ani w przypadku ręcznego anulowania animacji za pomocą go.cancel_animations(). Funkcję zwrotną można wykorzystać do wyzwalania zdarzeń po zakończeniu animacji lub do połączenia różnych animacji w serie, jedna za drugą.

Wygładzanie

Wygładzanie (ang. easing) określa w jaki sposób animowana będzie wartość w czasie. Poniżej zaprezentowano wykresy funkcji wygładzania przedstawiające wartość w czasie.

Tutaj przedstawione są funkcje wygładzania dostępne dla funkcji go.animate():

go.EASING_LINEAR  
go.EASING_INBACK go.EASING_OUTBACK
go.EASING_INOUTBACK go.EASING_OUTINBACK
go.EASING_INBOUNCE go.EASING_OUTBOUNCE
go.EASING_INOUTBOUNCE go.EASING_OUTINBOUNCE
go.EASING_INELASTIC go.EASING_OUTELASTIC
go.EASING_INOUTELASTIC go.EASING_OUTINELASTIC
go.EASING_INSINE go.EASING_OUTSINE
go.EASING_INOUTSINE go.EASING_OUTINSINE
go.EASING_INEXPO go.EASING_OUTEXPO
go.EASING_INOUTEXPO go.EASING_OUTINEXPO
go.EASING_INCIRC go.EASING_OUTCIRC
go.EASING_INOUTCIRC go.EASING_OUTINCIRC
go.EASING_INQUAD go.EASING_OUTQUAD
go.EASING_INOUTQUAD go.EASING_OUTINQUAD
go.EASING_INCUBIC go.EASING_OUTCUBIC
go.EASING_INOUTCUBIC go.EASING_OUTINCUBIC
go.EASING_INQUART go.EASING_OUTQUART
go.EASING_INOUTQUART go.EASING_OUTINQUART
go.EASING_INQUINT go.EASING_OUTQUINT
go.EASING_INOUTQUINT go.EASING_OUTINQUINT

Tutaj przedstawione są funkcje wygładzania dostępne dla funkcji gui.animate():

gui.EASING_LINEAR  
gui.EASING_INBACK gui.EASING_OUTBACK
gui.EASING_INOUTBACK gui.EASING_OUTINBACK
gui.EASING_INBOUNCE gui.EASING_OUTBOUNCE
gui.EASING_INOUTBOUNCE gui.EASING_OUTINBOUNCE
gui.EASING_INELASTIC gui.EASING_OUTELASTIC
gui.EASING_INOUTELASTIC gui.EASING_OUTINELASTIC
gui.EASING_INSINE gui.EASING_OUTSINE
gui.EASING_INOUTSINE gui.EASING_OUTINSINE
gui.EASING_INEXPO gui.EASING_OUTEXPO
gui.EASING_INOUTEXPO gui.EASING_OUTINEXPO
gui.EASING_INCIRC gui.EASING_OUTCIRC
gui.EASING_INOUTCIRC gui.EASING_OUTINCIRC
gui.EASING_INQUAD gui.EASING_OUTQUAD
gui.EASING_INOUTQUAD gui.EASING_OUTINQUAD
gui.EASING_INCUBIC gui.EASING_OUTCUBIC
gui.EASING_INOUTCUBIC gui.EASING_OUTINCUBIC
gui.EASING_INQUART gui.EASING_OUTQUART
gui.EASING_INOUTQUART gui.EASING_OUTINQUART
gui.EASING_INQUINT gui.EASING_OUTQUINT
gui.EASING_INOUTQUINT gui.EASING_OUTINQUINT

Linear interpolation In back Out back In-out back Out-in back In bounce Out bounce In-out bounce Out-in bounce In elastic Out elastic In-out elastic Out-in elastic In sine Out sine In-out sine Out-in sine In exponential Out exponential In-out exponential Out-in exponential In circlic Out circlic In-out circlic Out-in circlic In quadratic Out quadratic In-out quadratic Out-in quadratic In cubic Out cubic In-out cubic Out-in cubic In quartic Out quartic In-out quartic Out-in quartic In quintic Out quintic In-out quintic Out-in quintic

Własne funkcje wygładzania

Możesz tworzyć własne funkcje wygładzania zdefiniowane jako specjalny vector ze zbiorem odpowiednich, kolejnych wartości i użyć go zamiast predefiniowanych stałych przedstawionych powyżej. Wektor ten reprezentuje krzywą zmiany wartości numerycznej od wartości startowej (0) do wartości końcowej (1). Silnik interpoluje w czasie działania programu te wartości liniowo.

For example, the vector:

local values = { 0, 0.4, 0.2, 0.2, 0.5, 1 }
local my_easing = vmath.vector(values)

stworzy następującą krzywą:

Custom curve

W poniższym przykładzie wartość y pozycji obiektu skacze między aktualną pozycją startową, a pozycją docelową 200:

local values = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 }
local square_easing = vmath.vector(values)
go.animate("go", "position.y", go.PLAYBACK_LOOP_PINGPONG, 200, square_easing, 2.0)

Square curve