Read this manual in English

Właściwości skryptów

Właściwości skryptów dostarczają prosty i potężny sposób definiowania i eksponowania niestandardowych właściwości dla określonej instancji obiektu gry. Właściwości skryptów można edytować bezpośrednio w edytorze na określonych instancjach, a ich ustawienia można używać w kodzie do zmiany zachowania obiektu gry. Istnieje wiele przypadków, w których właściwości skryptów są bardzo przydatne:

 • Kiedy chcesz zastąpić wartości dla określonych instancji w edytorze, zwiększając tym samym ponowne wykorzystanie skryptu.
 • Kiedy chcesz utworzyć obiekt gry z wartościami początkowymi.
 • Kiedy chcesz animować wartości właściwości.
 • Kiedy chcesz uzyskać dostęp do danych stanu w jednym skrypcie z innego. (Należy pamiętać, że jeśli często uzyskujesz dostęp do właściwości między obiektami, lepiej jest przenieść dane do wspólnej pamięci.)

Powszechnymi przypadkami użycia są ustawianie zdrowia lub prędkości określonego przeciwnika AI, koloru odbierania przedmiotu, atlasu sprite’a lub wiadomości, którą obiekt przycisku ma wysłać po naciśnięciu - i/lub dokąd ma ją wysłać.

Definicja właściwości skryptu

Właściwości skryptu są dodawane do komponentu skryptu poprzez ich zdefiniowanie za pomocą specjalnej funkcji go.property(). Funkcję tę należy używać na najwyższym poziomie - poza jakimikolwiek funkcjami wywoływanymi, takimi jak init() i update(). Domyślna wartość podana dla właściwości decyduje o rodzaju właściwości: number, boolean, hash, msg.url, vmath.vector3, vmath.vector4, vmath.quaternion oraz resource (patrz niżej).

-- can.script
-- Definiowanie właściwości skryptu dla zdrowia i celu ataku
go.property("health", 100)
go.property("target", msg.url())

function init(self)
 -- przechowaj początkową pozycję celu.
 -- self.target to url odnoszący się do innego obiektu.
 self.target_pos = go.get_position(self.target)
 ...
end

function on_message(self, message_id, message, sender)
 if message_id == hash("take_damage") then
  -- zmniejsz wartość właściwości health
  self.health = self.health - message.damage
  if self.health <= 0 then
   go.delete()
  end
 end
end

Dowolna instancja komponentu skryptu utworzona z tego skryptu może następnie ustawiać wartości właściwości.

Component with properties

Wybierz komponent skryptu w widoku Outline w Edytorze, a właściwości pojawią się w widoku Properties, pozwalając na ich edycję:

Properties

Każda właściwość, która zostanie zastąpiona nową wartością określoną dla danej instancji, jest oznaczana kolorem niebieskim. Kliknij przycisk resetowania obok nazwy właściwości, aby przywrócić wartość domyślną (ustawioną w skrypcie).

Dostęp do właściwości skryptu

Każda zdefiniowana właściwość skryptu jest dostępna jako przechowywana zmienna w self, odniesieniu do instancji skryptu:

-- my_script.script
go.property("my_property", 1)

function update(self, dt)
 -- Odczyt i zapis właściwości
 if self.my_property == 1 then
   self.my_property = 3
 end
end

Niestandardowe właściwości skryptu można również uzyskać poprzez funkcje pozyskiwania, ustawiania i animowania, w ten sam sposób, co dowolna inna właściwość:

-- another.script

-- zwiększenie "my_property" w "myobject#script" o 1
local val = go.get("myobject#my_script", "my_property")
go.set("myobject#my_script", "my_property", val + 1)

-- animowanie "my_property" w "myobject#my_script"
go.animate("myobject#my_script", "my_property", go.PLAYBACK_LOOP_PINGPONG, 100, go.EASING_LINEAR, 2.0)

Obiekty utworzone przez fabryki

Jeśli używasz fabryki do tworzenia obiektu gry, możesz ustawić właściwości skryptu podczas tworzenia:

local props = { health = 50, target = msg.url("player") }
local id = factory.create("#can_factory", nil, nil, props)

-- Dostęp do właściwości skryptu utworzonych przez fabrykę
local url = msg.url(nil, id, "can")
local can_health = go.get(url, "health")

Podczas tworzenia hierarchii obiektów gry przez collectionfactory.create() musisz zestawić identyfikatory obiektów z tabelami właściwości. Są one zbierane w jednej tabeli i przekazywane do funkcji create():

local props = {}
props[hash("/can1")] = { health = 150 }
props[hash("/can2")] = { health = 250, target = msg.url("player") }
props[hash("/can3")] = { health = 200 }

local ids = collectionfactory.create("#cangang_factory", nil, nil, props)

Wartości właściwości dostarczane za pomocą factory.create() i collectionfactory.create() zastępują wartość ustawioną w pliku prototypu, a także wartości domyślne w skrypcie.

Jeśli kilka komponentów skryptu przyczepionych do obiektu gry definiuje tę samą właściwość, każdy komponent zostanie zainicjowany wartością dostarczoną za pomocą factory.create() lub collectionfactory.create().

Właściwości zasobów

Właściwości zasobów definiuje się dokładnie tak samo jak właściwości skryptu dla podstawowych typów danych:

go.property("my_atlas", resource.atlas("/atlas.atlas"))
go.property("my_font", resource.font("/font.font"))
go.property("my_material", resource.material("/material.material"))
go.property("my_texture", resource.texture("/texture.png"))
go.property("my_tile_source", resource.tile_source("/tilesource.tilesource"))

Gdy właściwość zasobu jest zdefiniowana, pojawia się w widoku Properties tak samo jak każda inna właściwość skryptu, ale jako pole przeglądarki plików/zasobów:

Resource Properties

Dostęp i użycie właściwości zasobu odbywa się za pomocą funkcji go.get() lub poprzez odniesienie do instancji skryptu self i używając go.set():

function init(self)
 go.set("#sprite", "image", self.my_atlas)
 go.set("#label", "font", self.my_font)
 go.set("#sprite", "material", self.my_material)
 go.set("#model", "texture0", self.my_texture)
 go.set("#tilemap", "tile_source", self.my_tile_source)
end